תנאי רכישה מכונות כביסה AEG

 

 1. תנאי רכישה למכונת כביסה תוצרת AEG.
 • הגדרות:
 • "החברה" – "מיניליין" בע"מ, ח.פ. 520039116 רח' גרניט 12 פתח תקווה .
 • "המוצר" – מכונת כביסה AEG מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 7 לתקנון.
 • "זכאות" – זכות להתקשרות בהסכם שרותי אחזקה לשנתיים מעבר לשנת האחריות הראשונה עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") בתוספת של 199 ₪ ובהתאם להיקף שרותי האחזקה המפורט בסעיף 5.

 

 • תנאי רכישה:
  • כל לקוח הרוכש מוצר יהיה זכאי לקבל "זכאות" כמפורט בסעיף 2.3 ובכפוף לתנאי תקנון זה.
  • הזכאות תינתן, בהתאם לאמור לעיל לכל אדם שירכוש את, בחנויות המורשות מטעם החברה ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
  • נקודות המכירה: כלל המפיצים  המורשים לרבות – רשתות שיווק, חנויות פרטיות, אתרי סחר אלקטרוני וכל מפיץ אחר, המורשים ע"י מיניליין בע"מ. ניתן למצוא רשימת משווקים באתר aeg.co.il.
  • הזכאות לא תינתן למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים וסוג ב'.

 

 • תנאי קבלת הזכאות:
  • לקוח הרוכש מוצר, בנקודות המכירה או באתרי המכירה כאמור בסעיף 3.3 לעיל יהיה זכאי ל"זכאות"' כהגדרתה לעיל ועל פי הפירוט בסעיף 3. מימוש הזכאות יעשה באמצעות  אלקטרוניקס  בעת התקנת המוצר בבית הלקוח ובלבד שהלקוח יתאם ביצוע ההתקנה לא יאוחר מחודש ימים ממועד רכישת המוצר.
  • מימוש הזכאות יתאפשר רק ללקוחות שיציגו מסמכי רכישה (קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה ממפיץ מורשה).
  • תיאום ההתקנה יעשה בטלפון מס' 5000000* או 08-9567500 או באתר אלקטרוניקס פרו בכתובת https://www.electronics-pro.co.il.
  • אין בהוראות תקנון זה בכדי לגרוע מהוראותיו של חוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981 ותקנותיו.
  • החברה רשאית לשנות, לסיים או לבטל את תנאי הרכישה כמפורט בתקנון זה בכל עת ובלבד שלא יפגעו זכויות לקוח שרכש את המוצר טרם הביטול.
  • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר מדגם כלשהו במלאי או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  • אין אפשרות זיכוי או החזר בגין אי מימוש הזכאות.

 

 • תנאי שרותי האחזקה:

"שרותי האחזקה"  כוללים את השירותים וההגבלות כמפורט להלן:     

שרותי האחזקה יינתנו ע"י אלקטרוניקס בלבד ועל אחריותה הבלעדית. מובהר כי החברה אינה צד להתקשרות בין אלקטרוניקס ללקוח למתן שרותי האחזקה.

שירותי האחזקה שינתנו ע"י אלקטרוניקס במסגרת הזכאות יהיו בהתאם לתנאים כדלקמן:

 • שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר למשך שנתיים מתום שנת האחריות הראשונה.
 • שירות האחזקה יכלול ביצוע תיקונים הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחזקה, לרבות כל חלקי החילוף שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחזקה.
 • אלקטרוניקס מתחייבת:
  • לתקן כל קלקול במוצר וכל פגם ולהחליף כל חלק הטעון החלפה.
  • בכל מקרה אחר התיקון יבוצע בתוך ארבעה עשר ימים. לעניין סעיפים א-ב ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
  • שירותי אחזקה יינתנו במקום הימצאותו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.
  • לבדוק תקינות המוצר – לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחזקה.
  • הודיע הלקוח על העתקת מקום מגוריו ומעונו החדש נודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים על המשך מתן השירות או על ביטול האחזקה והחזר הפרש התשלום היחסי במידה והחברה לא נותנת שירות באזור מגוריו.
  • אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, האחריות איננה כוללת החלפה שכזו, אך החברה רשאית לפי שיקול דעתה להציע החלפת המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.

 

 • שרותי האחזקה לא יינתנו במקרים הבאים:
  • הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב ללקוח או שנגרם על ידי כוח עליון.
  • הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.
  • המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.
  • הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של הלקוח למקום אחר.
  • הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה, שליחה או נותן שירות אחריות מטעמה.
  • במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
  • במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר.

 

 • כללי:
  • תקנון זה יפורסם באתר החברה שכתובתו https://www.electronics-pro.co.il
  • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ובכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר תנאי רכישה אלו, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין. מובהר בזאת כי האמות בתקנון זה מחייב כל עוד לא שונה ו/או בוטל.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את הזכאות במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או לא בדרך שנקבעה בתקנון זה.
  • משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל זכאות, כהגדרתה על פי הסכם זה.
  • ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
   • המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בהם שימוש ולא חובר לחשמל. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
   • ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר.
   • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב. 

 

 • רשימת הדגמים:

 

L6FE7261IM

L6FE7441GM

L6FE8444GM

 

 L6FE8444GM

 L7FE8432M

 L8FE8432M

 LFX8E8432B

 L7FE9412EM

 L8FS9413CM

 LFM9C9413N

L7FC1412M

 LWX7E9612BM

 LF6G9454RM

 LTX6G6210AM

 LTX6G7210AM

LWX7E9612BM

 LTX7E7221EM

L6F47264IM

L6F48261IM

L6F48264IM

L6F47261IM

LF6I7441BM

LF6I8444BM