מיניליין מחויבת לכללי אמון הציבור המשקפים סטנדרט גבוה של אמת
והגינות בפרסום, גילוי נאות ושקיפות מידע, שירות נאות ואחריות למוצר,

הגינות בעריכת חוזים ובקיומם, שמירה על פרטיות וכיבוד החוק