תו אמון הציבור

מיניליין מחויבת לכללי אמון הציבור המשקפים סטנדרט גבוה של אמת
והגינות בפרסום, גילוי נאות ושקיפות מידע, שירות נאות ואחריות למוצר,

הגינות בעריכת חוזים ובקיומם, שמירה על פרטיות וכיבוד החוק