א' אב תשע"ז

24 יולי 2017
נוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח 1

 

.1 כללי

 

סעיף 30 בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב – 2012 )להלן "החוק"( –
מטיל, בין היתר, חובה על משווקים של ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי לקבל
מהלקוח או ממי מטעמו, במועד המכירה או במועד האספקה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני )להלן –
"פסולת ציוד"( שמקורה בציוד חשמלי ואלקטרוני דומה, והיא בכמות או במשקל הדומים למוצר
הנמכר, ללא דרישת תשלום ממנו או תמורה אחרת על כך.
"ציוד חשמלי ואלקטרוני" בהתאם להגדרה בחוק. הגדרה זו אינה כוללת רכיבים של ציוד חשמלי –
ואלקטרוני וחומר מתכלה שהוא חלק מציוד חשמלי ואלקטרוני.
"ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה" ציוד חשמלי ואלקטרוני מאותה קבוצת סיווג שנועד לשימוש דומה –
לציוד הנמכר, בלא תלות בשם היצרן או היבואן או בסימן המסחרי של פסולת הציוד והסוללות
)להלן "הציוד הישן"(. –
לכל המונחים שאינם מוגדרים בנוהל זה תהא ההגדרה המוקנית להם בחוק.

 

.2 מטרת הנוהל

 

לקבוע אמות מידה למשווקים באילו תנאים יבוצע פינוי של הציוד הישן מבית הלקוח ללא דרישת
תשלום או תמורה אחרת במועד אספקת המוצר החדש.

 

.3 הנחיות לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית הלקוח במועד אספקת המוצר החדש

 

.3.1 הציוד הישן יהיה מוכן לפינוי ממקום סביר בו נעשה שימוש בדרך כלל )לדוגמא, מקרר יפונה
מהמטבח או מכונת כביסה מחדר הכביסה( או מהמקום בו מוצב המוצר החדש.
.3.2 הציוד הישן יפונה ע"י המשווק כאשר הוא יכול לעבור בבטחה ובחופשיות את המפתן , את
הפתחים ואת המעברים של הדירה ו/או של הכניסה לבניין ולחצר הבניין ללא צורך בפירוק
נוסף, בהפרדה או בניתוק של חלקים ממנו או מתשתית המבנה.
1 כל מקום בו מצוין הנוסח בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה
3.3 . הציוד הישן חייב להיות מנותק טרם פינויו מחשמל, גז או מים, רהיט או כל חיבור קבוע או
ארעי אחר לתשתיות הבית או לחפצים אחרים. לא יבוצע ניתוק מהקיר או מתשתיות אחרות
במעמד הפינוי.
3.4 . הציוד הישן יפונה כשהוא ריק. לא תפונה פסולת שאינה מהווה פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני,
לרבות מים, קרח, מזון, כביסה או כל פריט אשר אינו חלק בציוד הישן עצמו.
3.3 . הציוד הישן יפונה כאשר הוא שלם, כלומר לא פורקו ממנו חלקים )לדוגמה לא יפונה ציוד ישן
ללא מנוע או דלת(.
3.3 . לא יפונו חלקי מוצר ניתקים או מחוברים שאינם נמצאים בציוד הישן במועד הפינוי ואינם חלק
ממוצר חדש דומה. לדוגמא:
א. מקרר יפונה כאשר דלת המקרר מורכבת עליו. במידה והדלת אינה מורכבת על המקרר,
פינוי גוף מקרר ודלת נפרדים יחשבו כפינוי חריג כמשמעו בסעיף 3.9 להלן. מקרר ללא
דלת לא יפונה כלל.
ב. מגש תנור אפיה יפונה רק כאשר הוא בתוך התנור הישן.
3.7 . המשווק לא יידרש להמתין מעבר למספר דקות ספורות )לא יותר מ 10- דקות( לצורך ביצוע
פעולות הכנת הציוד הישן לפינוי על ידי הלקוח.
3.3 . משווק לא יפנה ציוד ישן אשר עלול ליצור בעת פינוי סיכון בריאותי או בטיחותי.
3.9 . ככלל, המשווק יפנה ציוד ישן ללא דרישת תשלום או תמורה אחרת מהלקוח.
במקרים הבאים ובאשור הלקוח מראש, רשאי המשווק לדרוש מהלקוח תשלום או תמורה
אחרת אשר יקבע ויוסכם במעמד מכירת הציוד )להלן – "פינוי חריג"(:
3.9.1 . כאשר הציוד הישן נמצא בקומה שלישית ומעלה בבניין שבו אין מעלית או כאשר
לא ניתן להשתמש במעלית לשם הורדת הציוד הישן.
במידה והלקוח מביא בעצמו את הציוד הישן לכניסת הבניין לא יגבה תשלום בגין
הפינוי.
3.9.2 . כאשר הובלת המוצר החדש מתבצעת באמצעות מנוף, אזי לצורך פינוי הציוד הישן
ע"י אותו המנוף, רשאי המשווק לגבות תשלום נוסף.
3.9.3 . כאשר יש צורך בפירוק חלק מהציוד הישן. למשל, פירוק דלת מקרר על מנת לפנותו
)ראה גם דוגמא בסעיף 3.3 א' לעיל(.
3.10 . מכירה מקוונת
C:UsersyonisAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet Filesנוהל פינוי מוצרים חשמליים מבית הלקוח- Content.OutlookKLLAMRRG
docx. סופי
במכירה המתבצעת באופן מקוון )עסקת מכר מרחוק( המשווק יפנה את הציוד הישן בהתאם
לנוהל זה, באופן שבו סיפק ללקוח את המוצר החדש או בדרך יעילה אחרת.

 

.4 מידע לציבור

 

.4.1 משווק המוכר ציוד חשמלי ואלקטרוני המתאים גם לשימוש ביתי, יידע את הקונה על אפשרות
הפינוי של הציוד הישן בעת אספקת המוצר החדש ועל ההנחיות על פי נוהל זה.
.4.2 הקונה נדרש ליידע את המשווק מבעוד מועד אם ברצונו להחזיר את הציוד הישן והאם מדובר
בפינוי חריג.
.4.3 מידע נוסף ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה.
.4.4 במקרה חריגה מנוהל זה ניתן לפנות אל פניות ציבור המשרד להגנת הסביבה בדוא"ל:
niot@sviva.gov.ilp ו/או אל איגוד לשכות המסחר בדוא"ל: chamber@chamber.org.il
.4.3 המשרד להגנת הסביבה נכון לקבל את הערות הציבור לנוהל זה מעת לעת. המשרד להגנת
הסביבה ישקול לשנות נוהל זה בהתאם להערות הציבור בשיתוף לשכות המסחר.
גיא סמט
סמנכ"ל בכיר לשלטון מקומי
ומנהל תחום הציוד והסוללות