תנאי רכישה שירות תיקונים מכונות כביסה משולבות מייבש AEG

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי הרכישה למען הסר ספק רכישת שירות התיקונים היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון זה כמפורט להלן :

 • מהות תנאי הרכישה
  • כל הרוכש מכונת כביסה משולבת מייבש מתוצרת AEG החל ממועד 15.01.24 מהדגמים המפורטים להלן ובחנויות המורשות יהיה זכאי להתקשרות בחוזה שירות תיקונים לשנתיים עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") תמורת מחיר של 299 ₪ בלבד אשר יחלו מתום שנת האחריות הראשונה הניתנת כדין.
 • הגדרות
 • "החברה"  –  מיניליין בע"מ ח.פ. 520039116 רח' גרניט 12 פתח תקווה.
 • 3.3. "לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר החל מהמועד הקבוע בסעיף 2 לעיל ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
  • 3.4. "חנויות מורשות" – "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה" ו\או  "סוחר מורשה"  – כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.aeg.co.il
  • 3.5. "תנאי הרכישה" ו/או "שירות התיקונים" – הזכות להתקשרות בחוזה שירות תיקונים לשנתיים עם חברת אלקטרוניקס (מעבר לשנה הראשונה הניתנת כדין) (להלן: "שירות התיקונים"), בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה ורכישת שירות התיקונים ניתנת למימוש בכפוף להוכחת רכישה החל מהמועד הקבוע בסעיף 2 לעיל  קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה מחנות מורשה וכן מספר סידורי של המוצר.
  • 3.6. "מימוש" – משמעו תשלום בסך 299 ₪  לחברת אלקטרוניקס עד 30 ימים מיום רכישת המוצר ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 6.2 להלן.
  • רכישת שירות התיקונים תתבצע מול חברת אלקטרוניקס.
 • תנאי שרות התיקונים:
  • 4.1    "שרות התיקונים" יהיה בהתאם לתנאי שירות התיקונים מטעם חברת אלקטרוניקס ויהיו כוללים את השירותים וההגבלות כמפורט להלן (להלן: "שירות התיקונים"):
  • 4.2    "שרות התיקונים" יינתן ע"י אלקטרוניקס בלבד ועל אחריותה הבלעדית. מובהר כי החברה אינה צד להתקשרות בין אלקטרוניקס ללקוח למתן שרות התיקונים.
  • 4.3 שירות התיקונים שינתן במסגרת הזכאות יהיה בהתאם לתנאים כדלקמן:
 • א. השתתפות הלקוח בעלות כל ביקור טכנאי במענו של הלקוח בסך 99 ₪ אשר ישולמו לאלקטרוניקס במעמד פתיחת קריאת שירות עבור המוצר. תשלום זה יהיה תקף לכל הביקורים , ככל שידרשו, למשך 6 חודשים מיום פתיחת הקריאה.
 • ב. שירות התיקונים הינו עבור תיקון המוצר שפרטיו רשומים בתעודת שירות התיקונים מטעם אלקטרוניקס וכוללים החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקונו. אלקטרוניקס תהיה רשאית לבחור לפי שיקול דעתה, להחליף את המוצר במוצר זהה או דומה, בין חדש ובין מחודש או מעודפים, במקום לתקנו או להחליף בו חלקים כאמור והכל בכפוף לסעיף ז לתקנון זה.

       ג. התיקון יבוצע על ידי אלקטרוניקס במעונו של הלקוח או במעבדת השירות של אלקטרוניקס, והכל לפי     שיקול דעתה של אלקטרוניקס. ככל ויידרש איסוף המוצר למעבדת השירות של אלקטרוניקס, עלות ההובלה אל המעבדה וחזרה, יהיו על חשבון אלקטרוניקס למעט עלויות מנוף ככל שידרשו, והכל בכפוף לסעיף ז לתקנון זה.

ד.         הלקוח רשאי לבטל את שירות התיקונים לפני תום תקופת שירות התיקונים בהודעה בע"פ בטלפון     08-9567500 או במשרדי אלקטרוניקס , או בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום לכתובת המופיעה בתעודה שירות התיקונים מטעם אלקטרוניקס, או בכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה בתעודת שירות התיקונים מטעם אלקטרוניקס.

ה.         במקרה של ביטול כאמור ישלם הלקוח לאלקטרוניקס את הגבוה בין שני הסכומים להלן:

ה.1 .     כל הוצאות אלקטרוניקס בגין ביקורי טכנאים, תיקונים והובלות שבוצעו על ידי אלקטרוניקס או מי מטעמה וכן עבור חלקים שהוחלפו על ידי אלקטרוניקס או מי מטעמה במהלך תקופת שירות התיקונים, בהתאם למחיר המחירון שהיה קבוע באותה העת.

ה.2.      תשלום יחסי עבור תקופת שירות התיקונים אשר נוצלה עד למועד בקשת הביטול.

מובהר בזאת כי על אף האמור לעיל, זכאי הלקוח שהתקשר בשירות התיקונים עם אלקטרוניקס לחזור בו מההתקשרות, עד תום שנת האחריות על פי דין שנקבעה למוצר ולקבל את מלוא התמורה ששילם לאלקטרוניקס עבור שירות התיקונים.

ו.          במקרה של תקלה במוצר שפרטיו רשומים בתעודת שירות התיקונים מטעם אלקטרוניקס, יודיע על כך הלקוח למוקד אלקטרוניקס בטלפון 08-9567500 או 5000000* , אלקטרוניקס תתאם עמו מועד לתיקון המוצר בתוך כארבעה עשר ימים. לעניין סעיף זה, ימי שישי, שבת, ערבי חג, חג ושבתון לא יבואו במניין הימים.   זמן המתנה לביקור טכנאי במעונו של הצרכן לא יעלה על שעתיים מהמועד שתואם ובכל מקרה של איחור תודיע אלקטרוניקס על כך לצרכן ותתאם עימו מועד חדש לביקור בהתאם לתקנה 10 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006 וממילא לא יתאפשר איחור בביקור הטכנאי למעלה מפעמיים ברציפות. כל תיאום מועד לביקור טכנאי יעשה בהתאם לסעיף 18 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

ז.          שירות התיקונים אינו כולל תיקון או החלפת חלקים במקרים הבאים :

ז.1.       תיקון או החלפת חלקי פלסטיק, זכוכית, פח וגומי.

ז.2.       שבר ו/או קרע כלשהו בחלקי המוצר.

ז.3.       חלודה, דהיית צבע, שינוי או אובדן גוון/צבע.

ז.4.       תקלות במעטפת מקרר ("גוף מקרר").

ז.5.       תקלה שנגרמה על-ידי שימוש הנוגד את הוראות הייצרן או שנגרמה על-ידי כח עליון.

ז.6.       תקלות באביזרים נלווים (שלט טלוויזיה, כבל אופטי, קופסאות חיבורים OC, פילטרים, רשתות, תבניות, מסילות טלסקופיות והידראוליות, סלסלות).

ז.7.       תקלה אשר נבעה מנזק שנגרם ממכרסמים ו/או המצאות חרקים/זוחלים למיניהם במוצר.

ז.8.       המוצר מחובר לגנרטור או לרשת חשמל שאינה מוסדרת בהתאם לחוק.

ז.9.       תקלה אשר נגרמה כתוצאה מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.

ז.10.     המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על  ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידי אלקטרוניקס.

ז.11.     התקלה נגרמה עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של המחזיק במוצר למקום אחר.

ז.12.     התקלה נגרמה בזדון או ברשלנות שלא על-ידי אלקטרוניקס או מי מטעמה.

ז.13.     במקרה בו המוצר מותקן באופן שאינו נגיש ו/או בטיחותי לטכנאי מטעם אלקטרוניקס לביצוע התיקון .

ז.14 במוצר נעשה שימוש בעסק או למטרות מסחריות, משרדיות ו/או שהמוצר אינו בשימוש ביתי.

במקרים המופיעים לעיל אלקטרוניקס תהיה רשאית לבחור לפי שיקול דעתה האם לתת ללקוח הצעת מחיר לתיקון או לבטל את שירות התיקונים בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף ה לתקנון זה.

ח.         מחזיק המוצר הודיע לאלקטרוניקס על העתקת מקום מגוריו ומעונו החדש, אלקטרוניקס תודיע לו בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ – 10 ימי עסקים, על המשך מתן השירות או ביטול שירות התיקונים בהתאם לסעיף ה לעיל במידה ואין אלקטרוניקס נותנת שירות באזור מגוריו החדש.

 • פרשנות
  • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
  • בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר תנאי הרכישה ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • תנאי  הצטרפות לשירות התיקונים    
  הזכאות  להצטרף לשירות התיקונים בהתאם לתקנון זה מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר:
  •  רכישת המוצר החל מהמועד הקבוע בסעיף 2 לעיל . באחריות הלקוח לוודא ולבצע רכישת שירות התיקונים מול שרות "אלקטרוניקס".
  •  מובהר בזה כי רכישת שירות התיקונים בהתאם לתנאי רכישה אלו מותנית בהצגת הוכחת רכישה על ידי הלקוח עבור רכישת המוצר כמפורט בסעיף 3.5 לעיל.
  • מובהר בזה כי רכישת שירות התיקונים בהתאם לתנאי רכישה אלו מותנת במסירת המספר הסידורי של המוצר על ידי הלקוח לאלקטרוניקס ואימות שאכן המוצר מיבוא על ידי החברה.
  • 6.4.     מובהר בזאת כי רכישת  שירות התיקונים בהתאם לתנאי תקנון זה הינה בכפוף לכך כי הלקוח התקשר עם אלקטרוניקס לרכישת  שירותי התיקונים עד 30 ימים מיום רכישת המוצר. מובהר בזאת כי בתום 30 ימים מיום רכישת המוצר המחיר לרכישת שירות התיקונים מאלקטרוניקס יהא בהתאם למחירון אלקטרוניקס ולא בהתאם למפורט בתנאי הרכישה אלה.
  • רכישת שירות התיקונים נעשית על ידי מי שאינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
  • 6.6.     רכישת שירות התיקונים נעשית על ידי מי שרכש את מכונת הכביסה משולבת המייבש מהדגמים המפורטים להלן ומחנות מורשית של החברה.
  • לקוח שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את רכישת שירות התיקונים בהתאם לתנאי תקנון זה.
 • 6.8.     ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו במסגרת תנאי הרכישה האמורים ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
 • המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת מוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו
  • החזרת המוצר שנרכש במסגרת תנאי רכישה אלו בשלמותו ובלא שנעשה בו כל שימוש .
  • ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר.
  • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".
 • הדגמים המשתתפים
רשימת הדגמים
LWN8C1612WM
LWN7G8621BM
LWN7E9612BM
 • שונות
 • לא ניתן להמיר או לשנות את הזכאות לרכישת שירות התיקונים לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין הזכאות לרכישת שירות התיקונים !
  • הוראות תנאי הרכישה יהיו בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
  • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  • אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
  • 8.5    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הרכישה בכל עת ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע בלקוח שרכש מוצר בהתאם לתקנון זה בטרם השינוי כאמור.
  • מובהר בזאת כי מחירי המוצרים נקבעים ע"י החנויות המורשות ואינם חלק מתנאי הרכישה ו/או מתקנון זה.
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.
  •       תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה כל עוד יהא בתוקף בכתובתwww.aeg.co.il