הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

לפי סעיף 25 (א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות

מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 7.1.2024 הוגשה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז-לוד (להלן: "בית המשפט") בקשה מתוקנת לאישור הסדר פשרה (להלן: "הסדר הפשרה") בגדרי ת"צ 2201-10-19 (להלן: "התביעה"). הצדדים להסדר הפשרה הם ה"ה שלמה גלעד, אורן גביש עופר אגוזי (להלן: "המבקשים המייצגים") מן הצד אחד, ומן הצד השני סי.אס.בי מוצרי חשמל בע"מ, ברימאג שירות בע"מ, ואלטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "חברות השירות"); אמיל תבור סחר בע"מ, קיו-טרייד בינל"א בע"מ, בי.אס.אייץ מכשירים ביתיים בע"מ, ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ, סמ ליין בע"מ ומיני ליין בע"מ (כולן ביחד: "המשיבות"). 

בתביעה, שנתמכה בחוות דעת מומחה, נטען, כי חברות השירות מוכרות מגנטים המוצגים ככאלה המסוגלים למנוע או להקטין הצטברות אבנית במכונות כביסה, מדיחי כלים וקולטי שמש ("מכשירי המגנטים" או "מכשיר מגנט"), בעוד שאין באפשרותם מבחינה מדעית לעשות כן, וכי יתר המשיבות אחראיות אף הן לכך. המשיבות חלקו על הנטען בבקשת האישור, לרבות באמצעות חוות דעת מומחה מטעמן. הצדדים ניהלו הליך גישור והגיעו להסכמות בדבר פשרה כדלקמן (מבלי שמי מהצדדים מודה בטענות משנהו).

עיקרי הסדר הפשרה:

"חברי הקבוצה" – כל מי שרכש מהמשיבות, בין במישרין ובין באמצעות מי מטעמן, מכשיר המבוסס על מגנט/ים למניעת הצטברות אבנית או להפחתת אבנית במכונות כביסה ו/או במדיחי כלים ו/או בקולטי שמש מיום 26.6.2012 ועד למועד פרסום מודעה זו.

הסדרה עתידית – המשיבות המייצרות או המייבאות את מכשירי המגנטים (אמיל תבור סחר בע"מ, קיו-טרייד בינל"א בע"מ ואלטרוניקס פרו בלו בע"מ) מתחייבות למחוק את הכיתובים הנוכחיים שעל גבי אריזות מכשירי המגנטים, וכי כל כיתוב שיופיע על גבי האריזות, אם יופיע, יהיה בהתאם לכל דין ולא יטעה.

הטבה לציבור – חברות השירות מתחייבות להעניק הטבה לחברי הקבוצה בשווי כולל לצרכן שלא יפחת משלושה מיליון (3,000,000) ₪ יחדיו כלהלן: (א) כל אחת מחברות השירות מתחייבת, ביחס לחברי הקבוצה אשר רכשו ממנה מכשיר מגנט, ואשר נכון למועד אישור הסדר הפשרה מצויים בתקופת אחריות (בין אם אחריות על פי דין לשנה הראשונה על פי תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו-2006; ובין אם אחריות בהתאם להסכם למתן שירותי תיקונים ותחזוקה עם מי מבין המשיבות 1-3) להאריך ללא תשלום את תקופת האחריות לתקופה נוספת בת 12 חודשים ממועד סיום האחריות, וזאת ביחס לחלקים הבאים במכונת הכביסה או במדיח הכלים בלבד: גוף חימום וצנרת. במסגרת הטבת הארכת האחריות ואך ורק בתקופת הטבת הארכת האחריות לא יגבה תשלום בגין ביקור טכנאי בכל הנוגע לבדיקה ו/או תיקון ו/או החלפת החלקים שבהטבת תקופת האחריות. (ב) כל אחת מחברות השירות מתחייבת, ביחס לחברי הקבוצה אשר רכשו ממנה מכשיר מגנט, ואשר נכון למועד אישור הסדר הפשרה אינם מצויים בתקופת אחריות, לאפשר לחברי קבוצה אלה במשך תקופה בת 12 חודשים ממועד אישור ההסדר, החלפה אחת של גוף החימום במכונת כביסה או במדיח כלים (לפי המכשיר שביחס אליו נרכש המגנט), ללא תשלום, ככל שיש תקלה במכונה ובכפוף לבדיקת טכנאי מטעמה כי גוף החימום אינו מתפקד ונדרש להחלפה.

גמול למבקשים המייצגים ובא כוחם – הצדדים המליצו בפני בית המשפט לקבוע כי למבקש 1 ישולם גמול בסך של 40,000 ₪, וכי לכל אחד מהמבקשים 2-3 ישולם גמול בסך של 20,000 ₪ וכן החזר הוצאות בסך כולל של 36,000 ש"ח; וכי ישולם שכר טרחה לבא כוחם בסך של 520,000 ₪ (בתוספת מע"מ כדין).

מעשה בית דין – עם אישור בית המשפט את הסדר הפשרה, ובכפוף למילוי התחייבויותיהן של המשיבות כמפורט בהסדר הפשרה, יתגבש מעשה בית דין בקשר עם עילות התביעה כלפי כל חברי הקבוצה, כך שלא תעמוד להם כלפי המשיבות (או מי מטעמן) כל תביעה ו/או טענה ו/או זכות מכל סוג, הנוגעות במישרין או בעקיפין לעילות התביעה, מעבר לקבוע בהסדר הפשרה, וכן יחול ויתור מלא, סופי ומוחלט של כל אחד מחברי הקבוצה (לרבות המבקשים המייצגים), כלפי המשיבות (או מי מטעמן), על כל תביעה ו/או טענה כאמור.

הגשת התנגדויות ופרישה מן ההסכם – בהתאם לסעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק"), כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה שלעיל, או אחד מהגופים המנויים בסעיף האמור, רשאי להגיש לבית המשפט (עם העתק לב"כ הצדדים), עד 45 ימים ממועד פרסום מודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב להסדר הפשרה; ובהתאם לסעיף 18(ו) לחוק, כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה שלעיל רשאי להודיע לבית המשפט (עם העתק לב"כ הצדדים), עד 45 ימים ממועד פרסום מודעה זו, בטופס ערוך כאמור בתקנה 7 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010, על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.

עיון בהסדר הפשרה – הסדר הפשרה עומד לעיון באתרי האינטרנט של המשיבות (בקישור ישיר מעמוד הבית) וכן ניתן לקבל העתק ממנו מב"כ הצדדים באמצעות דוא"ל: ב"כ המבקשים בטל' 073-3202021 ובדוא"ל sec1@krb.law; ב"כ המשיבות 1 ו-6 בטל' 03-6235052 ובדוא"ל office@nblaw.com; ב"כ המשיבה 4 בטל' 03-7181111 ובדוא"ל Yehuda.r@weinrothlaw.com; ב"כ המשיבה 5 בטל' 03-7540158 ובדוא"ל maayanz@firon.co.il; ב"כ המשיבות 2 ו-7 בטל' 03-6087999 ובדוא"ל sagis@arnontl.com; ב"כ המשיבות 3 ו-8-9 בטל' 03-6199688 ובדוא"ל office@boursi.co.il

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסדר הפשרה. נוסח מודעה זו אושר על ידי בית המשפט (כב' השופט א' פורג), וזו מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

_____________________________________________________________________
רועי בלכר, עו"דמעין כפיר שני, עו"דשי כהן, עו"דיהודה רוזנגרטן, עו"דשגיא שיף, עו"דרונית סיטון זלקינד, עו"דמיכל גולדהר, עו"ד
ב"כ המבקשיםב"כ המשיבות  1 ו-6ב"כ המשיבה 5ב"כ המשיבה 2 ו-7ב"כ המשיבה 5ב"כ המשיבות 3 ו-9-8                                                                

לצפייה בהסדר הפשרה>>