תקנון הטבה – הובלה מהירה

 1. מיניליין בע"מ מודיעה בזאת על מתן הטבת הובלה מהירה ללקוחותיה בהתאם לתקנון המפורט להלן. ההשתתפות במבצע כפופה לתנאי תקנון זה. כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
 2. הגדרות:

"תקופת המבצע" – כהגדרתה בסעיף 3 להלן.

      "ההטבה" – הובלה מהירה למוצרי AEG ואלקטרולוקס- בייבוא חברת מיניליין.

       "החברה" – מיניליין בע"מ ח.פ. 520039116 מרח' גרניט 12 פתח תקווה.

"מוצר"/"מוצרים" – מגוון מוצרי AEG ואלקטרולוקס המיובאים על ידי "החברה".

 

 1. תקופת המבצע:

המבצע יחל ביום 27.3.2020 ויהיה בתוקף עד ליום 30.4.2020 או עד גמר המלאי.

 

 1. מתכונת המבצע:
  1 כל לקוח הרוכש מוצר כהגדרתו לעיל בתקופת המבצע יהיה זכאי לקבל הטבת הובלה מהירה.

4.2 האמור לעיל מתייחס רק למוצרים חדשים ולא למוצרי תצוגה, עודפים, סוגי ב' וכיו"ב.

4.3 "הובלה מהירה" עד 7 ימי עסקים לכל מוצר.

 

 1. למי מיועד המבצע:

      כל אדם שירכוש את המוצר בתקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, ו/או

   לקוח עסקי ו/או לקוח מוסדי.

 

 1. נקודות המכירה:
  כלל המפיצים  המורשים לרבות – רשתות שיווק, חנויות פרטיות, אתרי סחר אלקטרוני וכל מפיץ אחר, המורשים ע"י מיניליין בע"מ. ניתן למצוא רשימת משווקים ואתרים מורשים ע"י מיניליין בע"מ באתר  electrolux.co.il  ובאתר www.aeg.co.il .

 

 1. תנאי המבצע:
  • לקוח הרוכש מוצר ממגוון מוצרי AEG ואלקטרולוקס המיובאים ע"י חברת מיניליין בנקודות המכירה או באתרי המכירה כאמור בסעיף 6 לעיל יהיה זכאי להטבה כהגדרתה לעיל.
  • קבלת ההטבה תיעשה בכפוף לתנאים ולמגבלות כמפורט להלן:

 

 • הובלת המוצר לבית הלקוח תעשה על ידי "החברה" ובאמצעותה בלבד.
 • לקוח שאספקת המוצר תעשה באמצעות העוסק המוכר לו את המוצר לא יהיה זכאי לקבלת ההטבה.
 • על הלקוח המעוניין בקבלת "ההטבה" לדרוש מהעוסק המוכר לו את המוצר כי המוצר יסופק על ידי "החברה".

 

 • מלאי מינימאלי של המוצרים המשתתפים במבצע הינו 1000 יחידות.
 • אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו.

 

 1. מדיניות ביטול:
  • משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה!
  • ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:
  • המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .החזרת המוצר שנרכש במסגרת ההטבה בשלמותו ובלא שנעשה בו כל שימוש .
  • ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .
  • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".
 • פרשנות
  • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
  • בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר
  • המבצע ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 1. כללי:
 • תקנון המבצע יפורסם באתר החברה שכתובתו aeg.co.il ובאתר www.electrolux.co.il .

 

10.2   לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה !

 • המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
 • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
 • אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו/או לקצרו ו/או להאריכו, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש מוצר מהדגם המשתתף במבצע בטרם הביטול ו/או השינוי במבצע.
 • אין כפל מבצעים והטבות.
 • כל האמור לעיל כפוף להנחיות ולהגבלות משרד הבריאות בנושא נגיף הקורונה ובהתאם להגבלות אזורי החלוקה והשירות והגבלות ההתניידות כפי שמפורסם באתר משרד הבריאות בכתובת https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_health.
 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.