תקנון מבצע ראש השנה 2020

כיריים- AEG

"קנה כיריים אינדוקציה קבל סט סירים"

 

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי המבצע למען הסר ספק ההשתתפות במבצע היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון המבצע כמפורט להלן.  כל פעולה למימוש ההטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

 

 1. מהות המבצע
 • כל הרוכש בתוך תקופת המבצע כיריים אינדוקציה מהדגמים המשתתפים במבצע ובחנויות המורשות יהיה זכאי לקבל סט סירים מבית AEGבכפוף לאמור בסעיף 5 להלן, ללא תוספת עלות.
 • כמות המוצרים שהוקצו למבצע : 600 יחידות.

 

 1. הגדרות
 • "החברה" – מיני ליין בע"מ, ח.פ. 520039116 רח' גרניט 12 פתח תקווה.
 • "המוצר" – כיריים אינדוקציה מהמותג " AEG" מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 6 לתקנון, המיובאים על ידי החברה.
 • "תקופת המבצע" – תחילת המבצע 15.08.2020 ועד ליום 15.10.2020 ו/או עד גמר המלאי שהוקצה למבצע כמפורט בתקנון זה, לפי המוקדם מבניהם.
 • "משתתף" ו/או "לקוח " – כל אדם שירכוש את המוצר בתוך תקופת המבצע ובחנויות המורשות ובתנאי שהמשתתף אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
 • "חנויות מורשות" – "סוחר" ו/או "מפיץ מורשה "ו/או "סוחר מורשה" כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת aeg.co.il.
 • "ההטבה " / "הסירים" – הזכות לקבלת סט סירים של AEG ללא תוספת עלות, בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה.
 • הזכאות להטבה תינתן למוצרים חדשים ולא תינתן למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים וסוג ב'.

 

 1. פרשנות
 • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
 • בכל מקרה של אי הבנה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו/או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. אולם מובהר בזה כי הזכאות לקבלת ההטבה מותנית בתשלום המחיר המחייב עבור רכישת המוצר כמוצג ע"ג המוצר .

 

 1. תנאי המבצע

הזכאות לקבלת ההטבה במסגרת המבצע מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר:

 • רכישת המוצר לא יאוחר מתום המבצע. קיום התנאי האמור יהיה באחריות העוסק ממנו נרכש המוצר אשר יהיה מחויב להזמין את המוצר עבור הלקוח ובכלל זה יזמין העוסק ממנו נרכש המוצר עבור הלקוח גם את סט הסירים עפ"י ההטבה. באחריות הלקוח לוודא קבלת ההטבה מול העוסק ממנו רכש את המוצר.
 • המשתתף במבצע אינו סוחר או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
 • המשתתף במבצע רכש את הכיריים שבמבצע מהדגמים שבמבצע ובחנות מורשת.
 • משתתף שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את ההטבה.
 • אספקת המוצר וההטבה עד חודש מתום תקופת המבצע  – כאשר תאריך ההזמנה הוא בתוך תקופת המבצע.
 • המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מבניהם. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לסט הסירים הניתנים במסגרת ההטבה ו/או טיבם ו/או איכותם.

 

 1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.4 לעיל ,ניתן להחזיר מוצר שנרכש במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א -2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן :
  • המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
  • החזרת הסירים שהתקבלו במסגרת ההטבה בשלמותם ובלא שנעשה בהם כל שימוש. ככל ונעשה בסירים שימוש, המשתתף לא יוכל להשיב את הסירים ויחויב בתשלום עלות הסירים כקבוע במחירון החברה.
  • ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר .
  • מובהר בזאת כי החזרת המוצר וביטול רכישתו מחייבת ביטול במקביל של קבלת הסירים בהתאם להטבה והחזרתם .
  • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".
 1. הדגמים שבמבצע

להלן רשימת הדגמים המשתתפים במבצע , מובהר כי כל דגמי כיריים אינדוקציה תוצרת  AEGמשתתפים במבצע בהתאם להוראות התקנון:

 

דגם

IKE96654FB

IPE74541FB

IPE64571FB

IKE74451XB

IKE64441XB

IAE84881FB

IKE84471FB

IKE74471FB

IKE64471FB

IAE84850FB

HKP65410FB

IKE95471FB

 

 

 1. שונות
 • לא ניתן להמיר או לשנות את ההטבה לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה!
 • המבצע יהיה בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
 • באחריות הלקוח המשתתף בלבד לוודא קבלת ההטבה ביחד עם המוצר  שנרכש על ידו וזאת מול העוסק ממנו רכש את המוצר בלבד. החברה לא תישא באחריות כל שהיא בגין אי מימוש ההטבה מסיבות התלויות במישרין ו/או בעקיפין בלקוח ו/או בעוסק ממנו נרכש המוצר .
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט ביחס להטבות  שלא חולקו, ככל שיוותרו לאחר מועד סיום המבצע.
 • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
 • אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע, ו/או לקצרו ו/או להאריכו, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, ההטבות לחלוקה או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון. ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע במשתתף שרכש תנור מהדגם המשתתף במבצע בטרם הביטול ו/או השינוי במבצע .
 • אין כפל מבצעים והטבות.
 • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.
 • תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של החברה בתקופת המבצע בכתובת aeg.co.il.