תנאי רכישה הארכת אחריות תנורי AEG

הארכת אחריות לשנתיים נוספות בתשלום של 199 ש"ח 

לצפיה בתקנון אחריות-תנורים-AEG>>

 1. כללי

תקנון זה נועד להסדיר את תנאי הרכישה למען הסר ספק ההשתתפות בקבלת הארכת האחריות היא על פי התקנון בלבד ובכפוף לתנאי תקנון זה כמפורט להלן :

 1. מהות תנאי הרכישה
  • כל הרוכש החל מיום 01.10.21 תנור בנוי מהדגמים המפורטים להלן ובחנויות המורשות יהיה זכאי להתקשרות בחוזה שירות לשנתיים עם חברת אלקטרוניקס פרו בלו בע"מ (להלן: "אלקטרוניקס") במחיר של 199 ₪ . זאת החל מתום שנת האחריות הראשונה הניתנת כדין.

 

 1. הגדרות

 

 • "החברה" – מיניליין בע"מ ח.פ. 520039116 רח' גרניט 12 פתח תקווה.
 • "המוצר" – תנור בנוי AEG מרשימת הדגמים המפורטים בסעיף – 7 לתקנון, המיובאים על ידי החברה.
 • ""לקוח" – כל אדם שירכוש את המוצר החל מהמועד הקבוע בסעיף 2 לעיל ובחנויות המורשות ובתנאי שהלקוח אינו תאגיד, לקוח עסקי או לקוח מוסדי.
 • "חנויות מורשות" – "סוחר" ו\או "מפיץ מורשה" ו\או "סוחר מורשה" – כמופיע ברשימת הסוחרים המורשים באתר האינטרנט של החברה, בכתובת aeg.co.il .
 • "תנאי הרכישה" – הזכות להתקשרות בחוזה שירות לשנתיים עם חברת אלקטרוניקס (מעבר לשנה הראשונה הניתנת כדין) (להלן: "תקופת האחריות המוגבלת"), בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה ותנאי רכישה אלו ניתנים למימוש בכפוף להוכחת רכישה החל מהמועד הקבוע בסעיף 2 לעיל קרי הצגת קבלה ו/או חשבונית קניה ו/או תעודת משלוח ו/או הזמנה מחנות מורשה. "מימוש" – משמעו הצגת הוכחת רכישה כאמור בעת קריאה למתן שירות.
 • הארכת האחריות תינתן על ידי חברת אלקטרוניקס.
 • תנאי הרכישה כמפורט בתקנון זה ינתנו למוצרים חדשים ולא ינתנו למוצרים כלשהם מתצוגות, עודפים וסוג ב'.
 1. תנאי שרותי האחזקה:
  • "שרותי האחזקה" יהיו בהתאם לתנאי ההתקשרות עם חברת אלקטרוניקס ויהיו כוללים את השירותים וההגבלות כמפורט להלן (להלן: "שירותי האחזקה"):
  • "שרותי האחזקה" יינתנו ע"י אלקטרוניקס בלבד ועל אחריותה הבלעדית. מובהר כי החברה אינה צד להתקשרות בין אלקטרוניקס ללקוח למתן שרותי האחזקה.
  • שירותי האחזקה שינתנו במסגרת הזכאות יהיו בהתאם לתנאים כדלקמן:
   • שירותי האחזקה הדרושים לפעילותו התקינה של המוצר למשך שנתיים מתום שנת האחריות הראשונה הניתנת כדין.
   • שירות האחזקה יכלול ביצוע תיקונים הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחריות המוגבלת כהגדרתה לעיל, לרבות כל חלקי החילוף שיהיו דרושים לתיקונו או להחלפת חלקים בו והובלת המוצר לתחנת השירות וממנה בתקופת האחריות המוגבלת.
  • אלקטרוניקס מתחייבת:
   • לתקן כל קלקול במוצר וכל פגם ולהחליף כל חלק הטעון החלפה. אם לא ניתן לתקן את המוצר ויש להחליפו, שרותי האחזקה אינם כוללים החלפה שכזו, אך אלקטרוניקס רשאית על פי שיקול דעתה להחליט האם לבצע את התיקון ו/או להחליף חלק או להחליף את המוצר במוצר זהה או דומה, בין אם חדש ובין אם מחודש.
   • התיקון יבוצע בתוך ארבעה עשר ימי עסקים. לעניין סעיף זה ימי שבתות וחגים לא יבואו במניין הימים.
   • שירותי אחזקה יינתנו במקום הימצאותו של המוצר או בתחנת שירות הקרובה למענו של הלקוח.
   • לבדוק תקינות המוצר – לפי דרישת המחזיק במוצר גם אם אינו טעון תיקון, פעם אחת בתקופת האחריות המוגבלת.
   • זמן המתנה לביקור טכנאי במעונו של הצרכן לא יעלה על שעתיים מהמועד שתואם ובכל מקרה של איחור תודיע אלקטרוניקס על כך לצרכן ותתאם עימו מועד חדש לביקור בהתאם לתקנה 10 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), תשס"ו-2006 וממילא לא יתאפשר איחור בביקור הטכנאי למעלה מפעמיים ברציפות. כל תיאום מועד לביקור טכנאי יעשה בהתאם לסעיף 18 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
   • הודיע הלקוח על העתקת מקום מגוריו ומעונו החדש נודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים על המשך מתן השירות או על ביטול האחזקה והחזר הפרש התשלום היחסי במידה והחברה לא נותנת שירות באזור מגוריו.
  • שרותי האחזקה לא יינתנו במקרים הבאים:
   • הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב ללקוח, תחזוקה לקויה, שימוש בלתי סביר, שבר, שריטה או שנגרם על ידי כוח עליון.
   • הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, או אי תקינות השקע.
   • המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על-ידי אדם שלא הוסמך לכך על-ידי החברה.
   • הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום מגורים של הלקוח למקום אחר.
   • הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על-ידי החברה, שליחה או נותן שירות אחריות מטעמה.
   • במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
   • במקרה של העברת הבעלות במוצר לאדם אחר שאיננו הרוכש המקורי של המוצר ובכפוף לאמור בסעיף 4.6 להלן.
   • ביחס לאביזרים נלווים, חלודה, קילופי צבע, דהיית צבע, שינוי או אובדן גוון/צבע.
  • בכל מקרה של העברת בעלות במוצר לאדם אחר יודיע בעל התעודה לאלקטרוניקס תוך 14 יום על העברת הבעלות. אלקטרוניקס תמשיך במתן שירותי האחזקה למוצר גם לאחר שעברה הבעלות, אך שמורה לאלקטרוניקס  הזכות לדרוש מהבעלים החדש תשלום בגין תיקון נזקים שנגרמו למוצר עקב ההעברה.
 2. פרשנות
  • תקנון זה נכתב בלשון זכר אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה כאחד.
  • בכל מקרה של אי הבנה ו\או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר תנאי הרכישה ו\או בכלל תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • תנאי הארכת האחריות
  הזכאות לקבלת האחריות בהתאם לתקנון זה מותנית בקיום התנאים כמפורט להלן ובמצטבר :

  • רכישת המוצר החל מהמועד הקבוע בסעיף 2 לעיל. באחריות הלקוח לוודא קבלת הארכת האחריות מול שרות "אלקטרוניקס".
  • מובהר בזה כי קבלת האחריות בהתאם לתקנון זה מותנית בהצגת הוכחת רכישה על ידי הלקוח עבור רכישת המוצר כמפורט בסעיף 3.6 לעיל וזאת בעת קריאה למתן שירות.
  • לתיאום התקנת התנור יש להתקשר לשירות "אלקטרוניקס" בטלפון 5000000* או 08-9567500 או באתר האינטרנט בכתובת: https://www.electronics-pro.co.il.
  • קבלת הארכת האחריות נעשית על ידי מי שאינו סוחר ו/או תאגיד ו\או לקוח מוסדי.
  • קבלת הארכת האחריות נעשית על ידי מי שרכש את התנור מהדגמים המפורטים להלן ומחנות מורשה של החברה.
  • לקוח שהחליף או שינה או ביטל את רכישת המוצר לא יהיה זכאי לקבל את הארכת האחריות בהתאם לתנאי תקנון זה.
  • ניתן להחזיר מוצרים שנרכשו במסגרת תנאי הרכישה האמורים ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינם, בהתאם ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן:

 

 • המוצר הוחזר בשלמות כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת מוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו .
 • החזרת המוצר שנרכש במסגרת תקנון זה בשלמותו ובלא שנעשה בו כל שימוש .
 • ההחזרה בוצעה רק דרך ערוץ ההפצה בו נרכש המוצר.
 • אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ומתקנותיו, לרבות הוראות מיוחדות החלות על ביטול רכישת מוצר שבוצעה ב"מכר מרחוק".
 1. הדגמים המשתתפים

רשימת הדגמים

BEE233101M

BEE233111M

BEE255632B

BEE255632M

BEE264232M

BEE264232W

BEK255632M

BPE255632B

BPE255632M

BPE255632W

BPE264232M

BPE264232W

BPK264232M

BPK264232W

BPK284232B

BPK284232M

BPK284232W

BPK722910M

BPK822910M

BSK277232M

BSK289233M

 

 1. שונות
  • לא ניתן להמיר או לשנות את הארכת האחריות לצורת מסירתה בכל אופן וצורה שהם, אין אפשרות זיכוי או החזר בגין קבלת הארכת האחריות !
  • הוראות תנאי הארכת האחריות יהיו בתוקף רק בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.
  • החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של נקודות המכירה.
  • אין "החברה" אחראית על המחיר הסופי אותו שילם הלקוח בגין "המוצר".
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי הארכת האחריות ו/או תנאי הרכישה, להפחית או להגדיל את רשימת הדגמים המשתתפים, או לנקוט בכל פעולה אחרת שתמצא לנכון בכל עת ואולם לא יהיה באמור בכדי לפגוע בלקוח שרכש מוצר בהתאם לתקנון זה בטרם השינוי כאמור.
  • מובהר בזאת כי מחירי המוצרים נקבעים ע"י החנויות המורשות ואינם חלק מתנאי הרכישה ו/או מתקנון זה.
  • מקום השיפוט הייחודי והבלעדי יהיה בבית המשפט בתל אביב.

תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של חברת מיניליין כל עוד יהא בתוקף בכתובת   www.aeg.co.il .